Doprava (bílá)
Doručení zdarma nad 1390 Kč

Zásady ochrany osobních údajů

Zájemce uděluje firmě PLAY Electronics s.r.o. potvrzením příslušného pole před odesláním registračního formuláře souhlas ke zpracování jeho osobních údajů dle těchto VOP. Zájemce uděluje PLAY Electronics s.r.o. tento souhlas do odvolání, nejvýše na 90 let.

PLAY Electronics s.r.o. zpracovává osobní údaje k plnění svých závazků vůči Zájemcům a Členům programu, a to zejména při vystavení faktury, kontaktování Zájemce v souvislosti se zasláním potvrzujícího e-mailu a zasláním údajů k platbě ve smyslu čl. Čl. 4.5 VOP, seznámení Člena s možností registrace pro následující období a za účelem zasílání reklamních zpráv týkajících se produktů PLAY Electronics s.r.o., či třetích stran. Odesláním registračního formuláře Zájemce vyjadřuje souhlas se zasíláním reklamních zpráv. PLAY Electronics s.r.o. dále zpracovává osobní údaje ve prospěch Zájemce za účelem vedení historie jeho registrací a zvýšení komfortu jeho dalších registrací prostřednictvím automatického předvyplnění registračního formuláře. PLAY Electronics s.r.o. odpovídá za to, že tyto osobní údaje nebudou použity k jiným účelům, zejména nebudou zpřístupněny třetím osobám kromě rozsahu potřebného ke splnění závazků PLAY Electronics s.r.o. dle těchto VOP, respektive zasílání reklamních zpráv, pokud si je Zájemce vyžádal. Oprávnění PLAY Electronics s.r.o. k použití osobních údajů v případech uvedených v zákoně čj. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů tím nejsou dotčeny.

PLAY Electronics s.r.o. zpracovává osobní údaje v případě Zájemce – spotřebitele v rozsahu křestní jméno, příjmení, uživatelské jméno, adresa trvalého bydliště (ulice, soupisné a orientační číslo budovy, město, PSČ), adresu na doručování písemností v listinné podobě, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště , fakturační adresa, kontaktní e – mailová adresa, telefonní číslo, a v případě fyzické osoby – podnikatele a fyzické osoby, která vyplňovala přihlášku za právnickou osobu křestní jméno a příjmení osoby a její vztah k Zájemci, obchodní jméno, resp. název, sídlo, resp. místo podnikání Zájemce, IČ Zájemce, DIČ Zájemce pokud bylo přiděleno, e – mailovou adresu Zájemce a adresu na doručování písemností Zájemce, je-li odlišná od sídla nebo místa podnikání Zájemce.

V případě, že si Zájemce při registraci vyžádá zasílání aktuálních informací o nabídce PLAY Electronics s.r.o. a jejích partnerů označením příslušného pole, jejich poskytování se uskuteční zasíláním na kontaktní e-mailovou adresu Zájemce, resp. Člena programu. O zrušení této služby může Zájemce, resp. Člen programu požádat elektronickou poštou na adrese info@stadlerform.cz. Odesílání je realizováno prostřednictvím technických prostředků společnosti PLAY Electronics s.r.o., které jsou za tímto účelem poskytovány osobní údaje v rozsahu emailová adresa, jméno, příjmení v případě fyzické osoby – spotřebitele a emailová adresa, název, resp. obchodní jméno v případě fyzické osoby podnikatele nebo právnické osoby.

Zájemce, resp. Člen programu může požádat o změnu nebo výmaz svých osobních údajů písemně elektronickou poštou na adrese: info@stadlerform.cz . Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu PLAY Electronics s.r.o. a údaje budou následně vymazány. V případě, že v účetním systému byly zaevidovány daňové doklady, jejichž evidence vyžaduje evidenci osobních údajů (faktura, zálohová faktura, opravný daňový doklad), takové údaje nelze vymazat z důvodu jejich zákonně požadované archivace.

PLAY Electronics s.r.o. využívá funkci “cookies” od společnosti Facebook a Google, která zaznamenává pohyb Zájemce a Člena programu v rámci Stránky. Informace získané díky službě „cookies“ slouží k personalizování nabídky, vylepšení Stránky a zlepšení zákaznické podpory. Služba „cookies“ zároveň zajišťuje zobrazování reklamy PLAY Electronics s.r.o. a jejích produktů na jiných webových stránkách prohlížených Zájemcem a Členem. Při této činnosti nedochází k zaznamenávání osobních údajů nebo jiných údajů kromě informací o navštíveném obsahu Stránky, IP adresy, ze které Zákazník stránku navštívil, o čase stráveném na Stránce a jiných aktivitách spojených s návštěvou Stránky. Informace o pohybu Zájemce, resp. Člena na Stránce ukládá internetový prohlížeč na disk počítače, z něhož Zájemce či Člen programu navštívil Stránku a společnost Facebook a Google je načítá při návštěvě jiných stránek za účelem výběru reklam. Toto chování může zákazník zrušit na svém internetovém prohlížeči.